Termeni și condiții privind utilizarea paginii web a Fondului Proprietatea SA

Acești termeni și aceste condiții au fost ultima data modificați în data de 30 decembrie 2021

 

Vă rugăm să citiți această pagină înainte de a continua având în vedere că sunt explicate anumite restricții în legătură cu utilizarea acestei pagini web („Pagina Web”) și cu informațiile, funcțiunile și documentele incluse în acesta („Conținutul”).

 

Prin confirmarea celor de mai jos, recunoașteți și confirmați că:

  1. ați citit aceste informații importante;

  2. sunteți de acord că accesul dumneavoastră la această Pagină Web este condiționat de prevederile privind excluderea răspunderii, avertismentele împotriva riscurilor, și alte informații și termeni și condiții prevăzute în prezentul document.

 

Această Pagină Web și Conținutul său au numai scop informativ  în legătură cu Fondul Proprietatea SA („Fondul”), societate pe actiuni care funcționează ca fond de investiții alternativ destinat investitorilor de retail stabilit în România (F.I.A.I.R.), cu o durată de funcționare până la 31 decembrie 2031 (care poate fi prelungită de către adunarea generală extraordinară a acționarilor cu perioade suplimentare de 5 ani/fiecare), constituită în România care este listată pe Bursa de Valori București din ianuarie 2011, și pe London Stock Exchange din aprilie 2015. Fondul este înregistrat la Autoritatea de Supraveghere Financiară („ASF”) din România ca fond de investiții alternativ destinat investitorilor de retail stabilit în România (F.I.A.I.R.), cu numărul PJR09FIAIR/400018. 

Fondul este administrat de Franklin Templeton Investment Services S.À R.L. („FTIS” sau „Administratorul Fondului”) o societate de tip „société à responsabilité limitée” autorizată ca administrator de fonduri de investiții alternative în conformitate cu articolul 5 din Legea din Luxemburg din data de 12 iulie 2013 referitoare la administratorii de fonduri de investiții alternative, autorizată de Commission de Surveillance du Secteur Financier sub nr. 00000154/21 noiembrie 2013, al cărei sediu social este situat în 8a, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg, înregistrată în Registrul Comerțului și Societăților din Luxemburg sub numărul 36.979 şi în Registrul Autorității de Supraveghere Financiara din România sub nr. PJM07.1AFIASMDLUX0037/10 martie 2016.

Această pagină web este controlată de FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.A R.L. LUXEMBOURG, SUCURSALA BUCUREȘTI, cu sediul sediul în Str. Buzesti nr. 76-80, etaj 8, București, sector 1, Romania its, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/21901/2005, cod unic de înregistrare 40198471.

Această Pagină Web nu intenționează să cuprindă toate informațiile pe care o parte interesată ar putea sa le doreasca  în legătură cu Fondul sau cu Administratorul Fondului și poate fi actualizat sau modificat în orice moment fără o notificare prealabilă.

Nimic din aceasta Pagină Web nu este destinat să constituie consultanţă pentru investiţii, ori pentru aspecte juridice sau fiscale, şi nici nu reprezintă o ofertă sau o invitaţie pentru cumpărarea sau vânzarea de acţiuni ale Fondului sau ale oricarui alt emitent de valori mobiliare menţionat în această Pagină Web. Conținutul nu este o recomandare de investiţie și nu poate fi considerat (în întregime sau în parte) o invitație de a contracta sau de asumare a vreunui angajament, nici nu reprezintă un material publicitar în legătură cu investiții în acțiunile Fondului sau alte instrumente conexe, cu exceptia situatiei in care  este menționat altfel în mod expres într-un material specific inclus pe Pagina Web.

Orice persoană care are în vedere efectuarea unei investiţii în Fond sau în orice alta valoare mobiliara  menţionata aici trebuie să consulte prospectul emitentului şi să consulte proprii consultanţi legali, contabili şi consultanţi fiscali pentru a face o evaluare independentă a adecvării şi consecinţelor unei investiţii în valori mobiliare.

Orice decizie de investiție în Fond trebuie făcută numai pe baza prospectului Fondului și a altor documente de ofertă aplicabile, după caz.

Acţiunile emise de Fond nu au fost şi nu vor fi înregistrate conform Legii valorilor mobiliare a SUA din 1933, astfel cum a fost modificată, sau conform reglementărilor privind valorile mobiliare emise de către orice autoritate a valorilor mobiliare din orice stat sau teritoriu aflat sub jurisdicţia Statelor Unite ale Americii. Aceste acțiuni nu pot fi oferite, vândute sau livrate în Statele Unite ale Americii sau cetățenilor sau resortisanților americani.

Fondul și Administratorul Fondului nu oferă nicio garanție și nu formulează nicio declarație de nicio natură, expresă sau implicită, către vizitatori/investitori și nu fac niciun fel de declarații conform cărora Pagina Web sau Conținutul sunt adecvate, permise sau disponibile pentru a fi utilizate în vreo jurisdicție.

Informaţiile prezentate în această Pagină Web sunt cele existente la momentul redactării acesteia, cu excepţia cazului în care se indică altfel, şi nu reprezintă o analiză completă a fiecărui fapt semnificativ referitor la piaţă şi a oricărui sector industrial, valori mobiliare sau portofoliu.

Elementele de fapt citate de Administratorul Fondului și care sunt incluse pe această Pagină Web au fost obţinute din surse considerate de încredere, însă nu se oferă nicio garanţie cu privire la caracterul complet sau acurateţea acestora.

Deoarece condiţiile pieţei şi cele economice fac obiectul unei schimbări rapide, opiniile furnizate sunt valabile doar la momentul redactării acestor materiale. Orice declaraţii anticipative sunt bazate pe anumite ipoteze; evenimentele reale sunt greu de previzionat şi sunt independente de voinţa autorului, prin urmare, evenimentele reale pot diferi de cele previzionate. Trimiterile la anumite valori mobiliare sunt făcute doar în scopul limitat de a ilustra condiţiile generale ale pieţei şi cele economice şi nu sunt recomandări de a cumpăra sau vinde o valoare mobiliară sau o indicaţie a deţinerilor autorului sau a deţinerilor din conturi gestionate de acesta. Opiniile Administratorului Fondului sunt menite exclusiv să ofere o perspectivă asupra modului în care acesta analizează valorile mobiliare şi nu reprezintă o recomandare sau un sfat de a investi într-o anumită valoare mobiliară, strategie sau produs de investiţii. 

Preţul acţiunilor şi veniturilor obţinute cu acestea pot atât să coboare, să rămână constante, cât şi să crească  în funcție de evoluția instrumentelor financiare deținute în portofoliu, astfel încât este posibil să pierdeţi o parte sau tot capitatul investit de dumneavoastră. Performanţele anterioare ale Fondului / Administratorului  Fondului nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare. Fluctuaţiile de curs valutar pot influența valoarea investiţiilor străine. Toate investiţiile fac obiectul anumitor riscuri. În general, investiţiile care oferă un potenţial pentru randamente mai mari sunt însoţite de un grad mai ridicat de risc. Investitiile in actiunile Fondului sau in instrumente conexe nu reprezinta depozite.

Performanţa istorică a acţiunilor şi a altor instrumente de capitaluri proprii reprezentând un titlu de proprietate într-o societate comercială a depăşit performanţa pe termen lung a altor clase de active, dar tinde să fluctueze mai mult pe termen mai scurt. Potenţialul de creştere semnificativă oferit de Pieţele Emergente rămâne în continuare însoţit de riscuri sporite în comparaţie cu pieţele dezvoltate, inclusiv în ceea ce priveşte riscurile legate de volatilitatea pieţei şi a monedei, de evoluţiile sociale şi politice negative şi de dimensiunile relativ mici şi lichiditatea mai scăzută ale acestor pieţe.

Este recomandabil ca anterior luării unei decizii privind oportunitatea investiţiei, persoanele care intenţionează să cumpere acțiuni în fonduri/societati de investiții alternative să citească prospectul(ele) actualizat(e), acordând o atenţie deosebită aspectelor referitoare la riscuri. Cu toate acestea, aceste riscuri, așa cum sunt descrise în documentația relevantă, nu pot fi considerate ca fiind complete, exacte sau relevante pentru toate circumstanțele și condițiile.

PROSPECTUL FONDULUI

Citiţi prospectul de emisiune, precum și documentul cu informații esențiale  înainte de a investi în  Fond.

Următoarele documente ale Fondului pot fi găsite dupa cum urmeaza:

Documentul cu informații esențiale cu privire la Fond este disponibil aici: https://www.fondulproprietatea.ro/files/live/sites/fondul/files/homepage/PRIIPSEU_ROFPTAACNOR5_RO.pdf

LIMITAREA RĂSPUNDERII

Deși Conținutul acestei Pagini Web se bazează pe surse considerate a fi credibile, nici Fondul, nici Administratorul Fondului, nici membrii consiliului de administrație, conducerea executivă, angajații acestora sau orice altă persoană  nu va fi responsabilă pentru nicio omisiune sau inexactitate sau pentru orice întârzieri în actualizarea sau neactualizarea oricăror documente sau informații incluse în aceasta Pagina Web. 

Nici Fondul, nici Administratorul Fondului, nici membrii consiliului de administrație, conducerea executivă, angajaţii acestora sau orice altă persoană nu îşi asumă în niciun fel responsabilitatea pentru eventualele pierderi ce pot fi generate ca urmare a folosirii acestei Pagini Web.

Nici Fondul, nici Administratorul Fondului nu au nicio responsabilitate în cazul virusării sau a apariției oricăror alte daune ca o consecință a utilizării acestei Pagini Web.  

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Toate materialele expuse pe și/sau accesibile prin intermediul acestei Pagini Web, inclusiv dar fără limitare, aplicații software, text, reprezentări grafice, diagrame, informații, imagini, articole, rapoarte, prezentări și alte materiale („Proprietate Intelectuală”) sunt proprietatea și sunt controlate de Fond sau Administratorul Fondului, sau de partea recunoscută drept furnizorul Conținutului, și sunt protejate de legea privind dreptul de autor și alte legi în vigoare în România și la nivel internațional.

Toate denumirile, emblemele, mărcile comerciale și mărcile de servicii expuse pe Pagina Web  („Mărci Comerciale”) sunt proprietatea Fondului, sau a Administratorului Fondului, sau a detinatorilor acestora care pot fi sau nu afiliați ai Fondului, Administratorului Fondului, după caz. Nimic din ce este conținut pe Pagina Web nu poate fi interpretat în sensul de a se acorda, în baza oricărei relații juridice, contractuale sau de altă natură, vreo licență sau drept de a se utiliza orice Proprietate Intelectuală sau Marcă Comercială fără permisiunea scrisă din partea Fondului, Administratorului Fondului, sau de către o altă asemenea parte care poate deține Proprietatea Intelectuală sau Marca Comercială respectivă. Nimic din ce este conținut în acești termeni și condiții nu va constitui o renunțare la vreo Marcă Comercială, drept de autor sau alte drepturi de Proprietate Intelectuală. Fondul și Administratorul Fondului își rezervă dreptul de a-și exercita drepturile de Proprietate Intelectuală și drepturile aferente Mărcilor Comerciale în cea mai mare măsură permisă de lege. 

Orice utilizator al acestei Pagini Web poate reproduce sau utiliza informațiile cuprinse în acest document numai în scopul utilizării personale cu specificarea sursei unor asemenea informații. Descărcarea sau copierea prin orice alte mijloace a informațiilor expuse pe Pagina Web nu va atrage transferul vreunor drepturi asupra unor asemenea documente incluse pe Pagina Web.

LEGEA APLICABILĂ

Orice reclamație sau dispută în legătură cu sau determinată de utilizarea acestei Pagini Web, inclusiv în legătură cu materialele și documentele incluse pe această Pagină Web vor fi guvernate exclusiv de legile în vigoare în România și, în cazul în care nu sunt soluționate pe cale amiabilă, vor fi supuse instanțelor române competente, exceptând cazul în care se menționează altfel în mod expres în documentul/documentele relevante incluse pe Pagina Web.

POLITICA PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA

Informații referitoare la Confidențialitate și Modulele Cookies / Setări pot fi accesate la adresa https://www.fondulproprietatea.ro/ro/politica-de-confidentialitate.