Strategia de Investiţii

Strategia de Investiţii

Obiectivul investiţional al FP este maximizarea randamentelor către acționari si creşterea valorii activului net per acțiune prin investiţii realizate, predominant, în acţiuni şi valori mobiliare româneşti, în conformitate cu legislația și reglementările în vigoare.

Obiective de performanţă

Obiectivul de discount

Discountul dintre preţul de închidere al acţiunilor emise de FP în fiecare Zi de Tranzacţionare pe Bursa de Valori București („Zi de Tranzacționare”) şi cea mai recent publicată VUAN trebuie să fie egal cu sau mai mic de 15% în cel puţin două treimi din Zilele de Tranzacţionare in timpul Perioadei de Raportare ( astfel cum este definita de CAI) („Obiectivul de discount”).

Obiectivul VAN

Administratorul Fondului ar trebui sa atingă o VAN ajustată pe acțiune (astfel cum este definit mai jos) mai mare decât VAN raportat la sfârșitul Perioadei de Raportare (astfel cum este definită în CAI) anterioare („Obiectivul VAN”). Pentru evitarea oricărui dubiu, prin termenul de “Perioadă de Raportare anterioară”, când este folosit pentru prima Perioadă de Raportare potrivit CAI, se va înțelege ultima Perioadă de Raportare derivată fie din actualul CAI, fie din precedentul CAI.

VAN ajustată („VAN ajustată”) la o anumita data va fi calculată ca o suma a:

(i) VAN raportata la sfârșitul Perioadei de Raportare;

(ii) Orice distribuție către acționari, fie sub forma acordării de dividende sau de non-dividende (i.e. in acest ultim caz ca urmare a reducerii valorii nominale a acţiunilor și distribuția valorii cu care acestea se reduc către acționari) implementate după sfârșitul Perioadei de Raportare anterioare, si

(iii) Orice Comision de Distribuție (astfel cum este definit in CAI) si orice cost de tranzacție și/sau de distribuție aferent distribuțiilor de dividende sau de non-dividende, inclusiv răscumpărărilor de acțiuni si/sau certificate de depozit globale având la bază acțiuni suport (“Global Depositary Receipt” în limba engleză, în continuare “GDR”) și/sau titluri de interes, finalizate prin achiziții zilnice sau oferte publice de cumpărare după sfârșitul Perioadei de Raportare anterioare.

VAN ajustată pe acțiune va fi egala cu VAN ajustata împărțită la numărul total de acțiuni plătite ale FP, mai puțin acțiunile răscumpărate (acțiuni ordinare răscumpărate ale FP) si mai puțin echivalentul in acțiuni ordinare ale FP de GDR-uri FP achiziționate, dar neconvertite încă in acțiuni ordinare FP, la ultima data a Perioadei de Raportare („VAN ajustată pe acțiune”).

 

Restricții investiționale pentru Fondul Proprietatea SA începând cu 23 iulie 2020

Începand cu 23 iulie 2020, potrivit articolului 35 din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiţii alternative şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, investiţiile Fondului se vor realiza cu respectarea următoarelor limite:

a) Fondul nu poate deţine mai mult de 10% din active în valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare emise de acelaşi emitent, cu excepţia valorilor mobiliare sau a instrumentelor pieţei monetare emise sau garantate de un stat membru, de autorităţile publice locale ale statului membru, de un stat terţ sau de organisme publice internaţionale din care fac parte unul sau mai multe state membre. Limita de 10% poate fi majorată până la maximum 40%, cu condiţia ca valoarea totală a valorilor mobiliare deţinute de Fond în fiecare dintre emitenţii în care are deţineri de până la 40% să nu depăşească în niciun caz 80% din valoarea activelor sale;

b) Fondul nu poate deţine mai mult de 50% din active în valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare emise de entităţi aparţinând aceluiaşi grup definit ca societate mama si filiale, iar în cazul grupului din care face parte administratorul unic al Fondului, această limită este de 40%;

c) expunerea Fondului la riscul de contraparte într-o tranzacţie cu instrumente financiare derivate tranzacţionate în afara pieţelor reglementate nu poate depăşi 20% din activele sale, indiferent de contrapartea tranzacţiei;

d) expunerea globală a Fondului faţă de instrumentele financiare derivate nu poate depăşi valoarea totală a activului său;

e) valoarea conturilor curente şi a numerarului Fondului să se încadreze în maximum 20% din activele sale; limita poate fi depăşită până la maximum 50%, cu condiţia ca sumele respective să provină din emisiunea de titluri de participare, din plasamente ajunse la scadenţă sau din vânzarea de instrumente financiare din portofoliu, iar depăşirea respectivă să nu fie pe o perioadă mai mare de 90 de zile;

f) Fondul nu poate să constituie şi să deţină depozite bancare constituite la aceeaşi bancă reprezentând mai mult de 30% din activele sale;

g) Fondul nu poate deţine mai mult de 20% din activele sale în titluri de participare neadmise la tranzacţionare în cadrul unui loc de tranzacţionare sau pe o bursă dintr-un stat terţ, emise de un singur fondul de investitii alternative destinat investitorilor de retail;

h) Fondul nu poate deţine mai mult de 10% din activele sale în titluri de participare neadmise la tranzacţionare în cadrul unui loc de tranzacţionare sau pe o bursă dintr-un stat terţ, emise de un singur fondul de investitii alternative destinat investitorilor profesionali;

i) Fondul nu poate deţine mai mult de 50% din activele sale în titluri de participare neadmise la tranzacţionare în cadrul unui loc de tranzacţionare sau pe o bursă dintr-un stat terţ, emise de alte fonduri de investitii alternative de tip deschis. În cazul grupului din care face parte administratorul unic al Fondul limita de deţinere este de 40% din activele sale;

j) Fondul nu poate deţine mai mult de 40% din activele sale în titluri de participare emise de un singur organism de plasament colectiv în valori mobiliare autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiara (“ASF”) sau de o autoritate competentă naţională dintr-un alt stat membru, precum şi în titluri de participare emise de un singur organism de plasament colectiv admis la tranzacţionare în cadrul unui loc de tranzacţionare din România, alt stat membru sau pe o bursă dintr-un stat terţ;

k) Fondul nu poate acorda împrumuturi de instrumente financiare care să reprezinte mai mult de 20% din activul său, perioada de acordare a împrumutului neputând fi mai mare de 12 luni calendaristice, în conformitate cu reglementările emise de ASF privind tranzacţiile în marjă şi operaţiunile de împrumut; limita de 20% din activul său poate fi majorată până la 30%, cu aprobarea ASF, în condiţiile stabilite de reglementările ASF;

l) Fondul nu poate acorda împrumuturi de numerar, nu poate participa/subscrie la împrumuturi sindicalizate, nu poate garanta împrumuturi de numerar în favoarea unui terţ, cu excepţia entităţilor din grupul din care face parte Fondul, înființate ca societăți de investiții, în limita a 10% din activul său, şi nu poate achiziţiona direct, parţial sau integral portofolii de credite emise de alte entităţi financiare sau nefinanciare, cu excepţia plasamentelor investiţionale în instrumente financiare emise de instituţii financiare recunoscute internaţional, instituţii de credit sau de instituţii financiare nebancare autorizate de Banca Nationala a Romaniei sau de alte bănci centrale dintr-un stat membru sau din state terţe;

m) Fondul nu poate deţine mai mult de 40% din valoarea activelor sale în valori mobiliare, instrumente ale pieţei monetare neadmise la tranzacţionare în cadrul unui loc de tranzacţionare sau pe o bursă dintr-un stat terţ, cu excepţia titlurilor de stat şi a obligaţiunilor emise de Ministerul Finanţelor Publice, precum şi a deţinerilor dobândite de către Fond prin lege, în cazul cărora nu se instituie limita de deţinere;

n) Fondul nu poate deţine mai mult de 20% din valoarea activelor sale în părţi sociale emise de societăţi cu răspundere limitată, reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

o) Fondul nu poate deţine mai mult de 10% din valoarea activelor sale în certificate de emisii de gaze cu efect de seră, astfel cum acestea sunt definite de legislația în vigoare.

   

Exercitarea dreptului de preferinţă aferent unor deţineri existente, dobândite de Fond de la Statul Român în temeiul unor alte reglementări, nu atrage depăşirea limitelor menţionate mai sus.

 

În cazul depăşirii limitelor menţionate mai sus, exclusiv în situaţiile independente de voinţa sa, administratorul unic Fondului are obligaţia reîncadrării în cerinţele legale în termen de 30 de zile de la data depăşirii limitei respective, cu excepţia cazului in care portofoliul investiţional al Fondului atribuit în baza unei legi nu permite în mod rezonabil încadrarea în termenul de 30 de zile.