Strategia de Investiţii

Strategia de Investiţii

Obiectivul investiţional al FP este maximizarea randamentelor către acționari si creşterea valorii activului net per acțiune prin investiţii realizate, în general, în acţiuni şi valori mobiliare româneşti.

Obiective de performanţă

Obiectivul de discount

Discountul dintre preţul de închidere al acţiunilor emise de FP în fiecare Zi de Tranzacţionare pe Bursa de Valori București („Zi de Tranzacționare”) şi cea mai recent publicată VUAN trebuie să fie egal cu sau mai mic de 15% în cel puţin două treimi din Zilele de Tranzacţionare in timpul Perioadei de Raportare (astfel cum este definita de CAI) („Obiectivul de discount”).

Obiectivul VAN

Administratorul Fondului ar trebui sa atingă o VAN ajustată pe acțiune (astfel cum este definit mai jos) mai mare decât VAN raportat la sfârșitul Perioadei de Raportare (astfel cum este definită în CAI) anterioare („Obiectivul VAN”). Pentru evitarea oricărui dubiu, prin termenul de “Perioadă de Raportare anterioară”, când este folosit pentru prima Perioadă de Raportare potrivit CAI, se va înțelege ultima Perioadă de Raportare derivată fie din actualul CAI, fie din precedentul CAI. VAN ajustată („VAN ajustată”) la o anumita data va fi calculată ca o suma a:

  • VAN raportata la sfârșitul Perioadei de Raportare;
  • Orice distribuție către acționari, fie sub forma acordării de dividende sau de non-dividende (i.e. in acest ultim caz ca urmare a reducerii valorii nominale a acţiunilor și distribuția valorii cu care acestea se reduc către acționari) implementate după sfârșitul Perioadei de Raportare anterioare, si
  • Orice Comision de Distribuție (astfel cum este definit in CAI) si orice cost de tranzacție și/sau de distribuție aferent distribuțiilor de dividende sau de non-dividende, inclusiv răscumpărărilor de acțiuni si/sau certificate de depozit globale având la bază acțiuni suport (“Global Depositary Receipt” în limba engleză, în continuare “GDR”) și/sau titluri de interes, finalizate prin achiziții zilnice sau oferte publice de cumpărare după sfârșitul Perioadei de Raportare anterioare.

VAN ajustată pe acțiune va fi egala cu VAN ajustata împărțită la numărul total de acțiuni plătite ale FP, mai puțin acțiunile răscumpărate (acțiuni ordinare răscumpărate ale FP) si mai puțin echivalentul in acțiuni ordinare ale FP de GDR-uri FP achiziționate, dar neconvertite încă in acțiuni ordinare FP, la ultima data a Perioadei de Raportare („VAN ajustată pe acțiune”).

Analiza Portofoliului

Participaţia Fondului la capitalul companiilor din portofoliu varianză între 1% şi 100%, portofoliul fiind concentrat în sectoarele de Energie, Petrol şi Gaze naturale.

Nu există restricţii în privinţa sectoarelor în care Fondul poate investi, sau în ceea ce priveşte valoarea investiţiei într-un sector.
 
Fondul Proprietatea ţinteşte sectoarele cu cel mai bun trend de dezvoltare pe termen lung în România şi Europa. La inceput, Guvernul a transferat în Fond acţiuni  în companii listate şi nelistate. O parte din aceste deţineri fac în continuare parte din portofoliul Fondului.

Administrare activă

Pe termen scurt şi mediu, principala noastră prioritate este creşterea pe termen lung a valoarii deţinerilor din portofoliu, printr-un proces de administrare activă a investiţiilor. Vom pune un accent important pe luarea unor măsuri care să asigure o guvernare corporativă solidă care, în opinia noastră, va aduce beneficii atât societăţilor din portofoliu, cât şi celorlalţi acţionari. Printre acestea se numără:

  • Introducerea unor practici corespunzătoare de guvernare corporativă şi eficientizarea proceselor de luare a deciziilor în cadrul societăţilor din portofoliu.
  • Asigurarea respectării practicilor corecte de guvernanţă corporativă în activitatea a peste 20 de companii din portofoliu prin reprezentarea Fondului în consiliile de administraţie ale acestora.
  • Consultanţă acordată conducerii societăţilor din portofoliu privind măsuri de îmbunătăţire în vederea creşterii eficienţei, profitabilităţii şi a transparenţei societăţilor controlate de stat (de ex. acţiunea noastră recentă de a încuraja Guvernul să modifice planurile existente privind giganţii energetici Electra şi Hidroenergetica).
  • Expertiză internaţională şi finanţare suplimentară pentru societăţile din portofoliu.
  • Îmbunătăţirea transparenţei Fondului prin raportări mai detaliate pentru companiile nelistate din portofoliu.
  • Susţinerea şi consilierea conducerii societăţilor din portofoliu cu privire la Ofertele Publice Iniţiale şi Ofertele Secundare planificate pentru companiile controlate de stat.
  • Analizarea şi realizarea de noi investiţii pentru Fond în România, dar şi în alte ţări din centrul şi estul Europei, în conformitate cu obiectivele Fondului.

Suntem convinşi că listarea societăţilor aflate în proprietatea statului şi ofertele publice secundare ale unor astfel de societăţi vor aduce beneficii Guvernului, pieţei de capital din România, precum şi acţionarilor Fondului. Listarea societăţilor din portofoliu reprezintă o provocare importantă. Managerul Fondului este hotărât să ia în acest scop toate măsurile necesare care îi stau la îndemână şi va sprijini toate planurile benefice ale Guvernului României de privatizare prin intermediul Bursei de Valori Bucureşti a societăţilor controlate de stat.

Mai multe detalii despre obiectivele de investiţii şi de performanţă ale Fondului, limitările şi restricţiile investiţionale etc., pot fi găsite în Declaraţoa de Politică Investiţională a Fondului.