Strategia de Investiţii

Obiectivul Investițional

Obiectivul investiţional al FP este maximizarea randamentelor către acționari si creşterea valorii activului net per acțiune prin investiţii realizate, predominant, în acţiuni şi valori mobiliare româneşti, în conformitate cu legislația și reglementările în vigoare.

Obiective de performanţă

Obiectivul de discount

 
Discountul dintre preţul de închidere al acţiunilor emise de FP în fiecare Zi de Tranzacţionare pe Bursa de Valori București („Zi de Tranzacționare”) şi cea mai recent publicată VUAN trebuie să fie egal cu sau mai mic de 15% în cel puţin două treimi din Zilele de Tranzacţionare in timpul Perioadei de Raportare ( astfel cum este definita de CAI) („Obiectivul de discount”).

 

Obiectivul VAN

 

Administratorul Fondului ar trebui sa atingă o VAN ajustată pe acțiune (astfel cum este definit mai jos) mai mare decât VAN raportat la sfârșitul Perioadei de Raportare (astfel cum este definită în CAI) anterioare („Obiectivul VAN”). Pentru evitarea oricărui dubiu, prin termenul de “Perioadă de Raportare anterioară”, când este folosit pentru prima Perioadă de Raportare potrivit CAI, se va înțelege ultima Perioadă de Raportare derivată fie din actualul CAI, fie din precedentul CAI.

VAN ajustată („VAN ajustată”) la o anumita data va fi calculată ca o suma a:

(i) VAN raportată la sfârșitul Perioadei de Raportare;

(ii) Orice distribuție către acționari, fie sub forma acordării de dividende sau de non-dividende (i.e. in acest ultim caz ca urmare a reducerii valorii nominale a acţiunilor și distribuția valorii cu care acestea se reduc către acționari) implementate după sfârșitul Perioadei de Raportare anterioare, si

(iii) Orice Comision de Distribuție (astfel cum este definit in CAI) si orice cost de tranzacție și/sau de distribuție aferent distribuțiilor de dividende sau de non-dividende, inclusiv răscumpărărilor de acțiuni si/sau certificate de depozit globale având la bază acțiuni suport (“Global Depositary Receipt” în limba engleză, în continuare “GDR”) și/sau titluri de interes, finalizate prin achiziții zilnice sau oferte publice de cumpărare după sfârșitul Perioadei de Raportare anterioare.

VAN ajustată pe acțiune va fi egala cu VAN ajustata împărțită la numărul total de acțiuni plătite ale FP, mai puțin acțiunile răscumpărate (acțiuni ordinare răscumpărate ale FP) si mai puțin echivalentul in acțiuni ordinare ale FP de GDR-uri FP achiziționate, dar neconvertite încă in acțiuni ordinare FP, la ultima data a Perioadei de Raportare („VAN ajustată pe acțiune”).

 

Limite investiționale și restricții

Limitele investiționale aplicabile FP sunt următoarele:

  • până la 10% din active investite în acţiuni listate sau instrumente ale pieței monetare emise de un singur emitent, cu excepția titlurilor de stat. Limita de 10% poate fi ridicată la maximum 40% cu condiția ca valoarea totală a valorilor mobiliare deținute de Fondul Proprietatea în fiecare dintre emitenții la care deține până la 40% să nu depășească în niciun caz 80% din valoarea totală a activelor sale;
  • până la 20% din activele investite în valori mobiliare şi instrumente ale pieței monetare neadmise la tranzacţionare, cu excepția titlurilor de stat şi obligațiunilor emise de stat sau în alte cazuri permise de lege, inclusiv toate deținerile în acțiuni primite de la statul român pe baza legislației în vigoare la acel moment*;
  • valoarea depozitelor bancare constituite la aceeași instituție de credit nu poate reprezenta mai mult de 10% din activele sale;
  • până la 10% din active investite în instrumente financiare emise de entități aparținând aceluiași grup;
  • până la 10% din activele sale investite în titluri de participare emise de organisme de plasament colectiv in valori mobiliare şi/sau alte organisme de plasament colectiv;
  • expunerea la riscul de contraparte într-o tranzacție cu instrumente financiare derivate tranzacționate în afara piețelor reglementate nu poate depăși 10% din active, iar expunerea globală faţă de instrumentele financiare derivate nu poate depăși 15% din alocarea totală a activului net.


În calculul limitei de deținere în valori mobiliare neadmise la tranzacţionare, se exclud din valoarea activelor neadmise la tranzacţionare valorile mobiliare neadmise la tranzacţionare dobândite de la statul român în temeiul legislației în vigoare la acel moment.


Exercitarea de către FP a drepturilor sale de preferință în legătură cu acțiunile primite de FP de la statul român pe baza legislației în vigoare la acel moment nu declanșează depășirea limitelor de investiții aplicabile.